Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van BV Demeyer brandhout gevestigd te Otegem, hierna Demeyer brandhout genoemd 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 
De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Demeyer brandhout
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Demeyer brandhout behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Demeyer brandhout erkend.
1.4 Demeyer brandhout garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.1.b De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel en slechts dan wanneer de ondergrond vlak, glad en voldoende stevig is op aanvraag van de klant kunnen de goederen geplaatst worden op deze plaats op het prive eigendom

Brandhout Demeyer noch de transporteur kunnen aansprakelijk gehouden worden voor de schade die door afwijkende leveringen zou kunnen ontstaan.
Levering op het privé terrein van de koper kan gebeuren op vraag en risico van de koper.
2.1.c De pallet wordt altijd vervoerd in een grote vrachtwagen.  Wij werken enkel met eigen transport en erkende en ervaren transporteurs, die er alles aan doen om de klanten een optimale service te verlenen. De chauffeur heeft steeds het recht om naar eigen inzicht te bepalen of hij de levering kan afzetten of niet. Indien mogelijk kiest hij steeds de best mogelijke plaats.
2.1.d Bij weigering of onmogelijkheid van levering omdat er geen geschikte afleverplaats is zal u steeds de transportprijs aangerekend worden met een minimum van €75 per pallet.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal brandhout demeyer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of indien er is om andere redenen vertraging ontstaat, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Demeyer brandhout zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra door Demeyer brandhout geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.
Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW voor de geldende producten.

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Demeyer brandhout heeft teruggezonden, is de koop een feit.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Brandhout Demeyer.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de goederen dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Brandhout Demeyer er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Indien Brandhout Demeyer de bestelling ZELF terug moet komen afhalen wordt het aankoopbedrag min de verzendkosten (75€) terugbetaald aan de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroeping recht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • goederen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

 

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Brandhout Demeyer , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Brandhout Demeyer.
Brandhout Demeyer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Brandhout Demeyer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Brandhout Demeyer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie en conformiteit

6.1 Brandhout Demeyer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door Brandhout Demeyer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de afnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Brandhout Demeyer ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Brandhout Demeyer .
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Brandhout Demeyer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Brandhout Demeyer gegrond worden bevonden, zal Brandhout Demeyer naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling treffen .
Iedere aansprakelijkheid van Brandhout Demeyer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Brandhout Demeyer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Brandhout Demeyer in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Brandhout Demeyer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

  1. Aanbiedingen

  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Brandhout Demeyer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Demeyer brandhout slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen van Brandhout Dmeyer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  7.5 Brandhout Demeyer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

   

  1. Overeenkomst

  8.1 Een overeenkomst tussen Brandhout Demeyer en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Brandhout Demeyer op haalbaarheid is beoordeeld.
  8.2 Brandhout Demeyer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

  1. Afbeeldingen en specificaties

  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Brandhout Demeyer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Overmacht

  10.1 Brandhout Demeyer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Brandhout Demeyer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 Brandhout Demeyer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
  In geen geval is Brandhout Demeyer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien Brandhout Demeyer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
  Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

   

  1. Aansprakelijkheid

  11.1 Brandhout Demeyer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
  Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

  1. Eigendomsvoorbehoud

  12.1 Eigendom van alle door Brandhout Demeyer aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Brandhout Demeyer zolang de afnemer de vorderingen van Brandhout Demeyer uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten betaling(en) uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Brandhout Demeyer wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  12.2 De door Brandhout Demeyer geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Brandhout Demeyer of een door Brandhout Demeyer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Brandhout Demeyer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Brandhout Demeyer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Brandhout Demeyer .

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

  13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Brandhout Demeyer en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn de rechtbanken van Kortrijk bevoegd om kennis te nemen van de gevoerde procedures.